0908030404 [email protected]

Cam kết về chính sách chất lượng dịch vụ:

Công ty Bảo vệ chuyên nghiệp Nam Hải Sơn Cam kết cung cấp nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp có chất lượng tốt nhất.

Công ty Bảo vệ chuyên nghiệp Nam Hải Sơn Cam kết coi ý kiến khách hàng là mục tiêu phấn đấu, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.

Công ty Bảo vệ chuyên nghiệp Nam Hải Sơn cam kết thực hiện triệt để các quy trình quản lý chất lượng dịch vụ như Iso, 5S, 6 sigma… để thường xuyên đánh giá chất lượng dịch vụ, nâng cao nghiệp vụ của nhân viên, công tác quản lý của cán bộ.

Công ty Bảo vệ chuyên nghiệp Nam Hải Sơn cam kết tuân thủ triệt để quy định của pháp luật, tôn trọng khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang tính chất nhân văn sâu sắc.

0908030404
chat-active-icon