Sử dụng chó nghiệp vụ trong công tác bảo vệ

Với những mục tiêu quan trọng, ngoài nhân viên bảo vệ với các trang thiết bị chuyên dụng, chúng tôi còn sử dụng chó nghiệp vụ nhằm nhằm đảm bảo tối đa vấn đề an ninh trong công việc

Trở lại